For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت پروفسور مهران غياثی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شيمی، اتاق 48، 8415683111 تلفن : 0311-3913254 فکس : 0311-3912350 وب سایت : پروفسور مهران غياثی
 • استاد
زمینه های تحقیقاتی :
 • کاتاليزورهای هتروژن و نانوکاتاليست ها
 • مطالعه سينتيکی واکنش های کاتاليزشده با کاتاليست های هتروژن
 • ساخت سنسور و بيوسنسورها برای اندازه گيری مقادير کم آلاينده ها
 • اصلاح و کاربرد خاک های رس برای سنتز آلی
 • تهيه و کاربرد زيوليت ها برای انجام سنتز های آلی
 • سيستم های دارورسانی نوين با هدف حذف و يا تقليل اثرات جانبی داروها
 • طراحی سنتزی برای تهيه مواد شيميايی بنيادی در صنايع شيميايی
 • ساخت غشاء برای سلولهای سوختی
 • جذب آلاينده های زيست محيطی
 • تثبيت آنزيم ها بر روی بستر های اصلاح شده

ارتقاء امنیت وب با وف بومی